SZKOLENIA Z RODO

AUDYT, DOKUMENTACJA, OUTSOURCING, SZKOLENIA, KONSULTACJE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: PERSONAL-DATA Julia Szablowska. Można kontaktować się z nami w następujący sposób:

·listownie: ul. Bociana 6a/22, 31-231 Kraków
·za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@personal-data.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują Państwo nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.
Ponadto w treści wiadomości mogą zawierać się również inne dane osobowe. Państwa dane są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Państwem, udzielenie odpowiedzi na zapytania,
a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.
Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy wspierający naszą bieżącą działalność (m.in. usługa księgowa, usługa hostingowa).

Okres przechowywania danych osobowych

Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, dane będą przechowywane do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa.
Mają Państwo prawo do wycofania zgody i usunięcia korespondencji, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje państwu: ·prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

·prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji,
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

·prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

·prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje dodatkowe

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania,
jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania odpowiedzi / korespondencji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.