OUTSOURCING FUNKCJI ABI (INSPEKTORA OCHRONY DANYCH)

OUTSOURCING FUNKCJI

administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) / inspektor ochrony danych (DPO)

to wykonywanie dla Państwa (administratora danych) zadań i obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji wynikających z treści art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych i art. 39 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przyjętego w 2016 roku przez Parlament Europejski, które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Zobowiązujemy się zapewnić kompleksową i fachową obsługę związaną z bezpieczeństwem przetwarzanych przez Państwa informacji.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 • Powołanie i zgłoszenie do ogólnokrajowego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji specjalisty, który profesjonalnie będzie pełnił swoją funkcję;
 • Opracowanie, wdrożenie, aktualizację i nadzór nad obligatoryjną dokumentacją z zakresu ochrony danych osobowych (regulaminami, zarządzeniami, polityką bezpieczeństwa i instrukcją zarządzania systemem informatycznym,  procedurami, formularzami, itp.);
 • Prowadzenie wewnętrznego rejestru zbiorów danych osobowych;
 • Nadawanie i zarządzenie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 37 ustawy;
 • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych  do przetwarzania danych osobowych na mocy art. 39 ustawy;
 • Bieżące szkolenia dla pracowników, stażystów, praktykantów oraz innych osób biorących udział
  w wewnętrznym procesie przetwarzania danych osobowych;
 • Przygotowywanie planu sprawdzeń i wykonywanie okresowych obowiązkowych sprawdzeń (kontroli) dla administratora danych
  oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
 • Prowadzenie korespondencji i reprezentowanie podmiotu w kontaktach z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (również w ramach prowadzenia tzw. sprawdzeń na zlecenie GIODO);
 • Przygotowywanie i ewidencjonowanie stosownych umów / zapisów w umowach powierzenia przetwarzania danych oraz umowach
  o zachowaniu poufności;
 • Tworzenie projektów oświadczeń, klauzul np. do formularzy lub na stronę internetową;
 • Nadzór i pomoc w realizacją obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 24, 25, 33 ustawy;
 • Wsparcie w przypadku wystąpienia sytuacji naruszenia zasad ochrony danych osobowych / incydentów bezpieczeństwa danych;
 • Wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz opiniowanie dokumentów
  w zakresie zgodności z przepisami dot. ochrony danych osobowych;
 • Bieżąca pomoc prawna i informatyczna dla pracowników w zakresie rozwiązywania problemów związanych z procesem przetwarzania danych osobowych i stosowania środków zabezpieczeń danych.

Zgodnie z nowymi przepisami prawa wspólnotowego (art. 37 rozporządzenia „unijnego”) inspektor ochrony danych osobowych musi zostać wyznaczony w trzech przypadkach, gdy:

1. Przetwarzania danych osobowych dokonują organ lub podmiot publiczny;

2. Główna działalność administratora danych polega na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;

3. Główna działalność administratora danych polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych tzw. wrażliwych oraz danych osobowych dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa.