Powództwo cywilne

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Treść art. 82 RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) stanowi, że każda osoba fizyczna, która poniosła majątkową lub niemajątkową szkodę w wyniku naruszenia zasad ochrony danych osobowych ma prawo uzyskać odszkodowanie od administratora lub podmiotu przetwarzającego (procesora), który naruszył jej prawa. Jednocześnie każda osoba może żądać, zaniechania działania niezgodnego z prawem, a także może domagać się ażeby ten, kto dopuścił się naruszenia, dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Ponadto warto zwrócić uwagę, że ciężar udowodnienia braku winy spoczywa na administratorze lub procesorze.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych zakłada, iż do dochodzenia roszczeń stosowane będą przepisy postępowania cywilnego.

Każda osoba będzie mogła dochodzić swoich praw przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego (którym prawdopodobnie będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), bądź w sytuacji, w której organ nadzorczy nie rozpatrzy skargi lub uchybi 3-miesięcznemu terminowi na udzielenie informacji o postępach czy efektach rozpatrywania skargi. Niezależnie od wartości przedmiotu sporu, w przypadkach naruszenia praw związanych z ochroną danych osobowych, właściwe będą sądy okręgowe. Właściwe miejscowo będą natomiast sądy państwa członkowskiego UE, w którym organ nadzorczy ma swoją siedzibę.

Sąd będzie zawiadamiał organ nadzorczy o wniesieniu pozwu, celem pozyskania informacji, czy przed organem nadzorczym lub sądem administracyjnym toczy się równoległe postępowanie. Sąd będzie mógł zawiesić postępowanie cywilne do czasu zakończenia postępowania przed organem nadzorczym. O każdym przypadku uwzględnienia powództwa osoby fizycznej dochodzącej swoich roszczeń przeciwko, sąd zawiadamiał będzie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.